Viktig information om coronaviruset

Villkor och förutsättningar


Denna webbplats, www.ford.helmia.se, drivs av Helmia Bil AB.


Tillgång till webbplatsen sker på de villkor och förutsättningar som beskrivs nedan. Du kan också läsa mer om Helmia Bil ABdatasäkerhet på denna webbplats.


Generella villkor

Helmia Bil AB har gjort allt för att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt.


Ford bedriver en fortgående produktutveckling för att förbättra specifikationerna, designen och produktionen av sina bilar, och förändringar sker därför löpande. Även om vi anstränger oss till det yttersta för att producera produkter och specifikationer som är uppdaterade, skall denna webbplats ej ses som en fullständig guide rörande Fords produkter och service, inte heller innehåller den erbjudanden om köp av någon speciell bil. Distributörer och återförsäljare är inte agenter för Ford och har inget bemyndigande att binda Ford till uttryckliga eller underförstådda förpliktelser eller representation. Ingen av de uppgifter som gäller hastigheter eller prestanda på denna webbplats skall förstås som en uppmaning att köra varken vårdslöst eller med hastigheter över de tillåtna.


Alla uppgifter rörande bränsleekonomi står i överensstämmelse med direktiv 93/116/EC. Värdena beräknas med hjälp av samma testcykel som för den officiella utsläppsklassificeringen. Vid dagligt bruk av bilen, kan den aktuella bränsleförbrukningen variera från den i texten angivna beroende på körsätt, väg- och trafikförhållanden, miljömässiga faktorer liksom bilens skick. Har du några frågor rörande detta så kan du kontakta Helmia Bil AB.


Copyright

Samtliga rättigheter inklusive upphovsmannarätt och rättigheter avseende databaser på webbplatsen samt innehållet på densamma ägs av Ford eller Helmia Bil AB, eller så har Ford eller Helmia Bil AB licensrättigheterna till att använda dessa i enlighet med tillämpliga lagar eller genom godkännande från licensinnehavaren. Det är inte tillåtet att kopiera, reproducera, vidareutsända, återutsända, ladda ner, anslå, utsända eller överföra text, logotyper, bilder, grafik, knappar, ikoner, att kopiera eller arrangera något därav inklusive underliggande källkoder och mjukvara för vare sig kommersiella eller publika ändamål utan föregående skriftligt godkännande från Ford eller Helmia Bil AB eller upphovsrättsmannen.


Material och/eller information på denna webbplats får ej bearbetas, modifieras eller göras om och ej heller användas för annat än privata, icke-kommersiella ändamål. Du godkänner att använda denna webbplats endast för lagliga ändamål.


Helmia Bil AB förbehåller sig rätten att använda allt material som tillsänds webbplatsen, inklusive text och bilder endera på webbplatsen eller i vilken annan form det vara må, inklusive offentliga uttalanden eller i reklamsyfte. Helmia Bil AB förbehåller sig rätten att kontrollera till webbplatsen insänt material samt att redigera eller avvisa det.


Friskrivningsklausul

Vi försöker på alla sätt säkerställa att informationen på vår webbplats är korrekt, komplett och aktuell. Genom att använda denna webbplats, godkänner du dessa villkor och förutsättningar, vilka träder i kraft första gången du besöker webbplatsen.


Utan att göra avsteg från dina lagliga rättigheter, tillhandahålles denna webbplats, all information, all text och alla namn, bilder, logotyper, länkar och ikoner samt övrigt material (utan undantag) i befintligt skick utan vare sig uttryckliga eller underförstådda garantier rörande tillgängligheten. I synnerhet lämnar vi inga garantier eller förbindelser avseende riktigheten eller fullständigheten rörande informationen på denna webbplats, inte heller kan vi garantera att användandet kan ske utan störningar eller fel, eller att webbplatsens servrar är fria från datorvirus.


Helmia Bil AB kan på intet sätt bli skadeståndskyldigt inför någon person för skador eller förluster som kan uppstå på grund av användning av material från webbplatsen eller produkter som visas på densamma, inklusive - och utan undantag - indirekta skador, följdskador och andra skador av vad slag de vara månde emanerande från användande, eller förlust av data, ej heller intäkter, vare sig kontraktsbundet, beroende på slarv eller annan otillbörlighet, som uppstår genom, eller i anslutning till, användande av denna webbplats.


Oaktat vad som i övrigt framgår under Villkor och förutsättningar, kan vi ej hållas ansvariga för krav avseende funktionaliteten eller tillgängligheten av denna webbplats.


Varumärken

Samtliga namn, bilder och logotyper som identifierar Ford, är Fords egendom. Alla tredjepartsvarumärken, produkter, service- och firmanamn som ingår på denna webbplats är varumärken, servicemärken och varunamn som innehavs av respektive ägare. Helmia Bil AB tillåter ej att dessa används av någon annan än ägarna. Var form av användning av dessa, utgör ett brott mot ägarens rättigheter.


Externa länkar

Helmia Bil AB representerar inte, garanterar inte och är heller ej ansvarigt för externa webbplatser till vilka det kan länkas från denna webbplats. Varje extern webbplats som du besöker genom att klicka på en länk på denna webbplats, ligger utanför Helmia Bil AB kontroll och besöket sker helt på eget ansvar.


Friskrivningsklausul avseende programvara

Nerladdningar av programvara från denna webbplats har omsorgsfullt skannats och testats i alla steg av produktionsprocessen, men - som med all ny programvara - rekommenderar vi likväl att du använder dig av ett antivirusprogram för att kontrollera programvaran före användandet. Vi rekommenderar också att du tar en aktuell backup av din hårddisk innan du använder programvaran. Helmia Bil AB kan ej ansvara för någon form av avbrott, skada och/eller förlust av data på din dator som kan uppstå till följd av användning av programmet. Kontakta din nätverksadministratör innan du installerar program på en nätverksansluten dator.


Jurisdiktion

Dessa villkor och förutsättningar skall regleras i överensstämmelse med svensk lag. Vid eventuell tvist skall denna lösas enligt svensk lagstiftning.


Om något av villkoren eller förutsättningarna skulle bedömas ej vara i enlighet med gällande lagstiftning, ogiltiga eller på något annat sätt omöjliga att hantera juridiskt p.g.a. lagstiftningen i det enskilda land som dessa villkor skall gälla, kommer det att skärpas och borttagas från denna klausul. Samtliga övriga villkor och förutsättningar kommer att bestå i sin helhet och fortsatt vara bindande och gällande.


Helmia Bil AB förbehåller sig rätten att ändra vart och ett av ingående villkor och förutsättningar vid valfri tidpunkt genom att publicera ändringarna på webbplatsen.


Om du ej accepterar dessa villkor i sin helhet, måste du omedelbart upphöra med att använda denna webbplats.


INTEGRITETSPOLICY
Helmia AB med dotterbolag värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Helmia AB, org.nr 556317‐6394, är personuppgiftsansvarig för viss behandling inom koncernen t.ex. marknadskommunikationen med dig som kund till våra svenska dotterbolag. För all övrig personuppgiftsbehandling är det bolaget som du ingått avtal med t.ex. när du gör ett köp hos oss, hyr/lånar/provkör ett fordon, lämnar in fordon på våra verkstäder eller varit i kontakt med av annan anledning, som är personuppgiftsansvarig. Se lista över våra dotterbolag nedan:

• Helmia Bil AB, org.nr 556056‐3941
• Helmia Lastbilar AB, org. nr 556389‐9698
• Toria AB, org. nr 556456‐1651
• Helmia Fastigheter AB, org.nr 556165‐1729
• Helmia Motorsport AB, org.nr 556184‐8614

Vilka personuppgifter behandlar Helmia AB?
De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig eller via en tredje part.

Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du gör ett köp hos oss, hyr/lånar/provkör ett fordon, ingår avtal om däckförvaring, säljer ditt fordon till oss eller lämnar ditt fordon på en av våra verkstäder kommer du att lämna viss information om dig till oss, likaså när du registrerar ett kundkonto hos oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar, t.ex. när du varit i kontakt med oss via någon av våra många kanaler eller om du besökt något av våra events eller butiker.
Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, registreringsnumret på ditt fordon, dina kontaktuppgifter, kortnummer, annan ekonomisk information eller ditt personnummer eller frågor om produkter eller tjänster som du vill veta mer om eller information om ditt fordon som du uppgivit till oss.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller via en tredje part: När du lämnar in ditt fordon på en av våra verkstäder för reparation eller service kommer vi samla in uppgifter om ditt fordon.
Informationen är främst av teknisk karaktär såsom uppgifter om körsträcka, status på olika komponenter, användning av bilens funktioner och analys av bilens olika egenskaper. Vid verkstadsbesök kommer vi även spara uppgifter om verkstadsbesöket, genomförd felsökning och det arbete som utförts inklusive de produkter som reparerats, skiftats eller installerats. Vi samlar in information om fordonets olika identifikationsnummer och detta samlas även in när du köper eller leasar ett fordon från oss. Om kredit lämnas så förekommer det att vi gör kreditupplysningar. Om du besöker någon av våra hemsidor kan vi även komma att automatiskt samla in personuppgifter via hemsidan, till exempel information om din IP‐adress.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig som vi i marknadsföringssyfte, eller för att förbättra din kundupplevelse, har köpt eller fått tillgång till från offentliga register och databaser, t.ex. nationella fordonsregister eller olika kreditupplysningstjänster.

De personuppgifter som anges ovan kan vi komma att behandla om dig även i de fall någon annan lämnar in ditt fordon till oss för reparation eller service för din räkning. Om du lämnar in ett fordon som någon annan är registrerad ägare för eller som representerar ett företag behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra
åtaganden gentemot dig, förbättra våra erbjudanden och tjänster och kommunicera dessa till dig samt
för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.

För att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås
behandlar vi följande personuppgifter för följande ändamål:

• Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter, ditt bilägarnummer, registreringsnummer,
fordonsinformation, information om de produkter eller tjänster du köpt/hyrt/leasat/lånat eller
önskat upplysning om samt betalningsinformation (t.ex. kortnummer eller faktureringsadress) i
syfte att administrera vårt kundförhållande, inklusive din betalning. Vi behandlar även dessa
uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter som följer av de avtal som du har ingått med oss och
för att förse dig med den information om de produkter och tjänster som du har begärt från oss.
Om du har ett kundkonto hos oss behandlar vi även information om din köphistorik och
information om din användarprofil. Information som finns lagrad i fordonets dator kan komma
att behandlas för att utföra service och underhåll eller för att kunna göra felsökningar och
konstatera och åtgärda fel på fordonet.

• Vi behandlar uppgifter om ditt namn, ditt köp och dina kontaktuppgifter, uppgifter om ditt köp,
registreringsnummer och eventuell fordonsinformation för att kunna hantera dina eventuella
anspråk på ångerrätt, reklamation, krav eller garanti.

• Vi behandlar uppgifter om ditt namn, personnummer och dina körkortsuppgifter samt uppgifter
om din ekonomiska situation för att kunna fastställa din identitet när vi ingår avtal med dig, för
behörighetskontroll av körkort och för att göra kreditprövningar. Behandlingen av ditt
personnummer är klart motiverad med hänsyn till vikten av säker identifiering i samband med
ingåendet av våra avtal och för att kunna lämna ut fordon i samband med provkörning.

• När du har provkört/leasat/hyrt/lånat ett fordon av oss behandlar vi uppgifter om ditt namn,
dina kontaktuppgifter, vilken tidsperiod och vilket fordon du har disponerat så vi ska kunna
administrera eller vidarefakturera eventuella böter, avgifter eller skador och liknande som är
kopplade till den tid du disponerat fordonet.

• För att kunna utföra test av IT‐systemen som används för att administrera din beställning av
våra produkter eller tjänster, i syfte att säkerställa att dessa håller hög kvalité och
säkerhetsnivå.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

• Vi behandlar uppgifter om dina köp, information om verkstadsbesök och dina kontaktuppgifter
i syfte att utveckla vår affärsverksamhet och våra kunderbjudanden, utföra kundanalys,
felsökningar, support, tester samt för statistiska ändamål och enkäter. Vårt berättigade intresse
av att behandla dina personuppgifter är för att förbättra våra erbjudanden, säkerställa
kundnöjdhet och att våra system håller hög kvalité och säkerhetsnivå.

• Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig som kund eller
potentiell kund genom att skicka direktmarknadsföring, nyhetsbrev, påminnelser om
service/däckbyte etc. och kundundersökningar via post, e‐mail, sms eller andra digitala kanaler,
förutsatt att du inte invänt mot behandlingen. Vårt berättigade av att behandla dina
personuppgifter är att vi vill kommunicera med dig som kund eller representant för ett företag
för marknadsföringssyfte.

• Vi behandlar service‐ och reparationshistorik i syfte att använda uppgifterna för diagnos,
uppgradering, reparation och service av ditt fordon. Teknisk information kan även användas för
produkt‐ eller tjänsteutveckling. Informationen sparas även i syfte att kunna erbjuda en
potentiell framtida ägare av ditt fordon tillgång till servicehistorik samt annan fordonsrelaterad
information, som kan vara relevant för denne att känna till, såsom när en viss reservdel byttes
ut eller vilken service som är gjord på fordonet. Vårt berättigade av att behandla dina
personuppgifter är att kunna visa upp att vi uppfyller krav från respektive fordonstillverkare, av
säkerhetsskäl och för att kunna ge erbjuda våra kunder rätt verkstadstjänster.

• Om du lämnar in ett fordon på en av våra verkstäder för någon annans räkning eller i egenskap
av representant för ett företag t.ex. som förare av en tjänstebil behandlar vi ditt namn och dina
kontaktuppgifter samt fordonsuppgifter i den mån detta är nödvändigt för att vi ska kunna
fullgöra våra åtaganden mot vår kund. Vårt berättigade intresse av att behandla dina
personuppgifter är vi vill kunna kommunicera med dig som kontaktperson samt att vi kan
behöva följa upp vem som lämnade in fordonet hos oss.

• Om någon annan lämnar in ditt fordon hos oss behandlar vi ditt namn, kontaktuppgifter och
fordonsinformation för att kunna utföra arbetet på i syfte att fullgöra vårt avtal om reparation
eller service i förhållande till den som lämnat in ditt fordon. Information som finns lagrad i
fordonets dator kan komma att behandlas för att utföra service och underhåll eller för att
kunna göra felsökningar och konstatera ochs åtgärda fel på fordonet. Vårt berättigade av att
behandla dina personuppgifter är för att kunna fullgöra vårt avtal i förhållande till kunden och
genomföra aktuell service eller reparation på ditt fordon.

För följande ändamål behandlar vi följande personuppgifter om du har lämnat samtycke till det:

• Om du har registrerat ett kundkonto hos oss har du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar de
uppgifter som du har lämnat till oss samt information om köphistorik och budhistorik i syfte att
administrera ditt konto samt utforma personlig kommunikation till dig.

• Om du har samtyckt till att få direktmarknadsföring, t.ex. nyhetsbrev, sms‐påminnelser eller
kataloger, från oss behandlar vi dina kontaktuppgifter för detta ändamål under en längre
period.

• Om du samtyckt till det eller om vi annars har rätt att göra så i enlighet med gällande lag och
praxis kommer vi att analysera information om köphistorik, fordonsdata som vi har samlat in
från ditt fordon i samband med ett verkstadsbesök eller information som vi annars har om ditt
fordon såsom modell och tillverkningsår, t.ex. när du har köpt ett fordon från oss. Analysen av
informationen sker i syfte att kunna skicka personliga och relevanta erbjudanden till dig.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser:

• Vi behandlar även dina uppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig
lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser som åvilar relevanta
bolag i Helmia‐koncernen. Till exempel sparar vi uppgifter om ditt avtal med oss i den
utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag.

Dina personuppgifter behandlas i olika system som samkörs.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av relevanta bolag i Helmia‐koncernen. Dina
personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning s.k.
personuppgiftsbiträden. Helmia AB använder externa leverantörer för olika ändamål t.ex. datalagring
eller annan datahantering, betalningstjänster, distribution av varor eller information, tryck,
marknadsföring eller analyser. I dessa fall har leverantören ingen egen rätt att använda eventuella
personuppgifter och Helmia AB ingår avtal om personuppgiftsbehandling med leverantören.

Helmia AB kan även komma att lämna ut dina uppgifter till följande aktörer som själva är
personuppgiftsansvariga för sin hantering av dina uppgifter:

• Vi kan komma att lämna ut ditt personnummer och ekonomisk information till kreditföretag för
kreditupplysning.

• Vi kan komma att lämna ut dina kontaktuppgifter och fordonsuppgifter till fordonstillverkare
och generalagenten för respektive fordonsmärke. Det är framförallt fråga om
fordonsinformation som lämnas ut men för att hantera återkallelser och garantiärenden
förekommer även att kontaktinformation utlämnas till dessa aktörer.

• Vi kan även komma att lämna ut fordonsinformation till andra aktörer inom
fordonstillverkarens auktoriserade nätverk för att nätverket ska kunna erbjuda kunder rätt
verkstadstjänster.

• Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till försäkringsbolag när du köper ett
fordon av oss eller lämnar in ett fordon för service eller reparation t.ex. vid skadereparationer.

• Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter för att det är nödvändigt eller för att
de har rätt till information t.ex. för registrering av fordon i vägtrafikregistret.

Vi vill även upplysa om att det kan vara våra samarbetspartners som är personuppgiftsansvariga när du
använder våra verkstadstjänster, köper tilläggstjänster eller produkter som levereras av någon av våra
samarbetspartners (t.ex. fordonsinformation som fordonstillverkare samlar in eller information om du
tecknar försäkring eller finansiering med finans‐ eller försäkringsbolag som vi samarbetar med). Dessa
aktörer har då ett eget ansvar för att informera dig om hanteringen av dina personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda
de personuppgifter som behandlas. Vi har redundanta brandväggar med intelligenta intrångsskydd som
skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system.
Fysisk tillgång till data är skyddad via diversifierade skalskydd där endast behörig personal har tillträde
och om data flyttas utanför vårt datacenter för säkerhetskopiering, krypteras informationen. Våra
anställda har strikta instruktioner att hantera alla information i enlighet med gällande lagar, regler och
policys. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång
och all data är skyddat med accessregler. Analyser genomförs regelbundet, både internt och externt,
för att identifiera och korrigera eventuella sårbarheter.

Vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EES. I de
fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparar
Helmia AB dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vid har
rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika
myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. Nedan har vi listat några exempel på hur
länge vi sparar dina personuppgifter.

• När du har köpt våra produkter eller tjänster sparar vi som utgångspunkt dina uppgifter så
länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal.

• Fordonsinformation sparas under fordonets uppskattade ”livslängd”.

• I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för
direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad
avtalet rör är denna tid olika lång. Helmia AB kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter
för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande
dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

• Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring, nyhetsbrev och
påminnelser kommer vi att spara dessa personuppgifter tills du avregistrerar dig eller ber oss
sluta kontakta dig.

• För dig som registrerat ett användarkonto hos oss behandlar vi samtliga dina personuppgifter
till dess att du avregistrerar ditt konto hos oss.

• I de fall uppgifterna samlats in från tredje part för att användas för direktmarknadsföring så
sparas uppgifterna inte längre än Helmia AB har rätt till det och där klara regler eller riktlinjer
saknas raderas uppgifterna inom ett kalenderkvartal.

• För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information som
krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det
enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av
personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina
personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot
behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka
personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina
personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut
de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format
och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har också rätt
att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn
över företags hantering av personuppgifter.

Du behöver aldrig lämna dina personuppgifter till Helmia AB men för det fall du inte gör det kan vi oftast
inte ingå eller fullgöra avtal med dig, undantaget om det är fråga om kontantförsäljning i en fysisk
butik till ett lägre värde (i de länder kontantbetalning accepteras) eller det är fråga om viss
kontaktinformation, t.ex. e‐post och uppgiften inte är nödvändig för en specifik transaktion.

Kontaktinformation
Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka brev till Helmia AB på adressen”Helmia AB, Attention:
Integritet, Box 5114, 650 05 Karlstad, Sverige” eller maila till Helmia AB på [email protected] Har du
frågor om kring vår hantering av personuppgifter är du även välkommen att kontakta oss per telefon
genom att ringa växeln: 054‐775 41 00.

Denna integritetspolicy fastställdes av Helmia AB 3 januari 2018.


Aktuella erbjudanden

Visa alla de senaste erbjudanden från Helmia Bil AB

Aktuella nyheter

Se alla de senaste nyheterna från Helmia Bil AB